06 Haziran 2023 Salı
Anasayfa > HABERLER > BAZI DURUMLARDA ÖĞRETMENLERDEN SINAV ANALİZİ YAPILMASI İSTENEMEZ

BAZI DURUMLARDA ÖĞRETMENLERDEN SINAV ANALİZİ YAPILMASI İSTENEMEZ

21.01.2016 01:23 12 14 16 18 yazdır
Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında öğretmenden Sınav Analizi yapılması istenmesi yasal ve hukuki değildir
BAZI DURUMLARDA ÖĞRETMENLERDEN SINAV ANALİZİ YAPILMASI İSTENEMEZ

BAZI DURUMLARDA ÖĞRETMENLERDEN SINAV ANALİZİ YAPILMASI İSTENEMEZ

 

İlgili mevzuatına göre,Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında öğretmenden Sınav Analizi yapılması istenmesi yasal ve hukuki değildir

 

Şöyle ki;

SINAV ANALİZİ NEDİR?

07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin (t) fıkrasındaki; "t) Sınav analizi: Sınav sonuçlarının soru, şube ve sınıf bazında ayrıntılı olarak değerlendirilmesini ifade eder." hükümlerinde tanımlanmıştır.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SINAV ANALİZİ YAPILMAKTADIR.

07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı 45. maddesinin (b) fıkrasındaki "b) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkan vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz." hükümlerine göre ortaöğretim kurumlarında Sınav Analizi sadece ve sadece ortak yapılan sınavlarda yapılmak durumundadır.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SINAV ANALİZİ SADECE ORTAK YAPILAN SINAVLARDA YAPILMAKTADIR.

07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı yukarıda yer verdiğimiz 45. maddesinin (b) fıkrasındaki hükümlerine göre tüm derslerin sınavları ortak yapılmasına rağmen zaman uyuşmazlığı nedeniyle veya sınıfların birer adet (örneğin bir adet 1. sınıf, bir adet 2. sınıf gibi)olması nedeniyle bazı derslerden ortak sınav yapılamamaktadır. Kısacası aynı soruların aynı anda farklı sınıflara sorulması halinde ortak sınav gerçekleşir. Bunun haricindeki sınavlar ortak sınav değildir.

Bu nedenle;

Aynı Yönetmeliğin "Yazılı ve uygulamalı sınavlar" başlıklı yukarıda yer verdiğimiz 45. maddesinin (c) fıkrasındaki; "c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler milli eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür." hükümlerine,

Aynı Yönetmeliğin "Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi" başlıklı 47. maddesinin 1. fıkrasındaki; "(3) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır. hükümlerine,

Aynı Yönetmeliğin "Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasındaki; "(1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar." hükümlerine,

Aynı yönetmeliğin "Zümre öğretmenler kurulu" başlıklı 111. maddesinin 2. fıkrasındaki; " (2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır." hükümlerine göre açıklanmak durumunda olunan Sınav Analizi ortak sınavlardaki Sınav Analiz sonuçlarıdır. Çünkü 45. maddede ki Sınav Analizi zorunluluğu sadece ve sadece ortak yapılan sınavlarda ki zorunluluktur.

İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA SINAV ANALİZİ YAPILMAMAKTADIR.

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin de ise bu şekilde bir tanım yoktur.

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı" başlıklı 22. maddesinde ve diğer maddelerinde Sınav Analizi ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu hükümlere göre Sınav Analizi;

1- Ortaöğretim kurumlarında uygulanmaktadır.

2- Ortaöğretim kurumlarında sadece ve sadece ortak yapılan sınavlarda yapılmaktadır.

3- İlköğretim kurumlarında Sınav Analizi yapılmamaktadır.

Bu bağlamda Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında Sınav Analizi yapılması istenemez.

Ayrıca; 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği,07.09.2013 Tarihli ve 28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler" başlıklı 225. maddesinin (f) fıkrasındaki hükümlerle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında öğretmenden Sınav Analizi yapılması istenemez.

 

 

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

 

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

 

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

 

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

 

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

 

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

 

 23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

 

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ

 

Diğer taraftan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında öğretmenden Sınav Analizi yapılması istenmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.

Ahmet KANDEMİR
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri