24 Haziran 2019 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > DEVLET MEMURUNUN BECAYİŞ HAKKI ENGELLENEMEZ

DEVLET MEMURUNUN BECAYİŞ HAKKI ENGELLENEMEZ

09.02.2016 21:59 12 14 16 18 yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı personeli becayiş haklarını kullanamıyorlar. Becayiş hakkının verilmemesi yasal ve hukuki değildir.
DEVLET MEMURUNUN BECAYİŞ HAKKI ENGELLENEMEZ

DEVLET MEMURUNUN BECAYİŞ HAKKI ENGELLENEMEZ


İlgili mevzuatına göre, devlet memurlarına "Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" yani "becayiş" hakkı verilmiştir. Fakat yer değiştirme yönetmeliklerinde "becayiş" hakkı ve şartlarına yer verilmediğinden Milli Eğitim Bakanlığı personeli becayiş haklarını kullanamıyorlar. Becayiş hakkının verilmemesi yasal ve hukuki değildir.

 

Şöyle ki;


23.07.1965 tarih ve 12056 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" başlıklı 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." Hükümlerince devlet memurlarına "Farklı yerlerde çalışan aynı sınıftaki memurların, karşılıklı yer değiştirerek atanmalarını istemeleri" anlamına gelen "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" yani "becayiş" hakkı verilmiştir.


Söz konusu hükümde;

- aynı kurumun başka başka yerlerinde çalışan,

- aynı sınıftaki memurlarının,

karşılıklı olarak yer değiştirebilecekleri ancak bunun amirin uygun görmesine bağlı olduğu hüküm altına alınmıştır.


Kamuda çalışan personelin nakil sıkıntısını giderecek en önemli iyileştirme kurumlar arası becayişe imkân verecek kanuni düzenleme yapılmasıdır. Böyle bir imkânın olması halinde taşra teşkilatı olmayıp da eş durumu nedeniyle nakil yapamayan birçok personelin sıkıntısı ortadan kalkacaktır. Becayiş kararı atamaya yetkili amirlerin takdirinde olduğu için hiçbir sıkıntı da çıkmayacaktır ve personelin yaşamak zorunda olduğu büyük bir sıkıntı ortadan kalkacaktır.


Kanun maddesindeki değişiklik yapılarak aynı kurum ifadesi kaldırılarak memur istihdam edilen bütün kurumlar arasında, becayiş yapılabilmeli ve sınıf yerine aynı unvan esas alınmalı ve eş değer unvanlar belirlenmek suretiyle becayiş yapılabilmelidir.Ayrıca Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Kurum içi yer değişikliği" başlıklı Ek 3. Maddesi   (a) bendindeki "a) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak, aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir." Hükümlerinde yer alan ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.09.2009 tarih ve 57235 sayılı yazısının (a) bendinde "Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen an az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilir" şeklinde yer alan becayiş den sözleşmeli personelde yaralanabilecek durumdadır.


Fakat Milli Eğitim Bakanlığı personelinin yer değiştirme yönetmelikleri olan;


Öğretmenlerin Yer Değiştirme Yönetmeliği yani, 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde,


Ve zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında kalan personelinin Yer Değiştirme Yönetmeliği olan 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinde "becayiş" hakkı ve şartlarına yer verilmediğinden Milli Eğitim Bakanlığı personeli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Karşılıklı Olarak Yer Değiştirme" başlıklı 73. maddesinden kaynaklanan becayiş haklarını kullanamıyorlar.


"MEB artık becayişe izin vermelidir" dedik. Peki, neden?


Şuan hemen her gün yer değiştirme mağduriyetleri medyada haber konusu olmaktadır. Bakanlık, yer değiştirme sorununu çözmek için normalde tüm alternatifleri değerlendirmesi gerekiyor. Ama MEB, sorun çözmekten yana değil. Örneğin, yer değiştirmelerde, becayiş en kısa vadeli enstrüman olarak durmaktadır.


MEB, öğretmen ve personel dağılımını norm kadro uygulaması ve branş değişikliği yolu ile ülke genelinde düzenlemeye gitmekte, elindeki fazlalık öğretmenleri il içinde açık olan branşlara kaydırmaya çalışmaktadır. Bu uygulamalar gerekli ve yerinde uygulamalar olmakla birlikte öğretmenlerin ve diğer personelin ülke içinde dengeli bir şekilde dağılımını sağlamak için becayiş uygulamasına da izin vermelidir.


Dolayısıyla bulunduğu ilde fazlalık veya norm kadro içinde bulunan ama gerektiği şekilde verim alınamayan öğretmenlerin ve diğer personelin yerinde ve uygun kurallarla becayişine izin verildiği takdirde öğretmenden ve diğer personelden gerekli verim alınabilir.


Öğretmenler ve diğer personel MEBBİS üzerinde tercihte bulunacaklarından kimse kimsenin tercihini göremeyeceğinden karşılıklı bir menfaat temin ederek becayiş yapmalarının önü de kesilecektir. Zaten MEB yıllar önce ilk atamalarda uyguladığı becayiş uygulamasından bakanlık önünde öğretmenler tarafından yapılan becayiş pazarlıklarının basına yansıması nedeniyle vazgeçmiştir.


Becayiş için her ildeki branş branş fazlalıklar ve ihtiyaçlar belirlenerek ilan edilmeli ve başvurular alınmalıdır. MEB'in bunu sağlayacak elektronik sistemi mevcuttur.


Kanun maddesine göre "aynı sınıftaki memurları" becayiş yapabildiğinden öğretmenler eğitim öğretim hizmetleri sınıfa tabi olduklarından farklı branşların becayiş yapmasında kanunen sakınca bulunmamaktadır.


Farklı branşlardan fazla konumda olan öğretmenlerin karşılıklı becayiş isteğinde bulunmaları niçin önemlidir.


Örneğin; A ilinde Matematik branşından fazla bir öğretmen vardır. B ilinde ise Türkçe branşından fazla bir öğretmen vardır. A ilinde Türkçe branşına, B ilinde ise matematik branşına ihtiyaç varsa bu öğretmenlerin becayiş yapmalarına izin verilmelidir. Bu sayede A ilinin Türkçe branşı, B ilinin ise Matematik branşı ihtiyacı çözülmüş olacaktır.


Örneğin; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen ile zorunlu hizmet alanındaki öğretmenler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması ile zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler köy ve beldelere giderken köy ve beldelerdeki öğretmenlerde şehir merkezlerine yer değiştirebileceklerdir.


Yine eşi ve kendisi sınıf öğretmeni olan iki öğretmenimizden bayan olan köyde, erkek olan şehirde ise eşler arasında becayiş yapılabilmesi aile açısından çok yerinde bir uygulama olacaktır.


Aynı branştan öğretmenlere; ülkenin belli bölgelerine becayiş isteğinin çok olacağı göz önünde bulundurularak belli bir kontenjan karşılığında becayiş imkânı sağlanabilir.


Köy ve beldelerdeki okullarda norm yoksa becayiş seçeneği verilmelidir. Bu durum köydeki öğretmenin şehre gelerek mutlu olmasına şehirdeki öğretmeninde zorunludan kurtulacağım diye mutlu olmasına yol açacaktır.


Örneğin; zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmen ile zorunlu hizmet alanındaki öğretmenler arasında becayiş yapılabilmesi için duyuruya çıkılması ile zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler köy ve beldelere giderken köy ve beldelerdeki öğretmenlerde şehir merkezlerine yer değiştirebileceklerdir.


Becayiş uygulamasında iki önemli sorunla karşılaşmaktayız, bunlardan birisi zorunlu hizmet, diğeri ise harcırah ödenmesidir.


Zorunlu hizmet yükümlüsü öğretmenin yerine gelen diğer öğretmenin bu hizmeti yüklenmesiyle bu sorun ortadan kalkacaktır. Zaten kendi isteğiyle zorunlu hizmet bölgesine becayiş isteğinde bulunduğundan her hangi bir sorun çıkmayacaktır.


Becayiş yapan kişilerin harcırah ödenmesi ise devlete gereksiz bir harcama getireceğinden harcırah kanununa "becayiş yapanlara harcırah ödenmez" hükmünün eklenmesiyle bu sorunda çözülecektir.


Öğretmenler ve diğer personel kendilerine uygun kişileri bulduktan sonra karşılıklı olarak aşağıdaki dilekçeleri kurumlarına vereceklerdir. Verdikleri dilekçelerin bir örneğini ve diğer personelin verdiği dilekçenin bir örneğini saklayacaklar. Olumsuz cevap geldiğinde her iki personele gelen olumsuz cevapları da edinerek biri tarafından idari dava açılacaktır.


Öğretmenler İçin Becayiş Dilekçesi İçin Tıklayınız

 

Sözleşmeli Personel İçin Becayiş Dilekçesi İçin Tıklayınız

 

İLGİLİ YARGI KARARLARI


1- Bir Sınıf Öğretmeninin becayiş talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada,  Bursa 3. İdare Mahkemesi, 2012/379 Esas, 2012/734 Karar ve 09.07.2012 Tarihli yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.


2- Bir acil tıp teknisyenin becayiş talebinin reddedilmesi üzerine açılan davada,  Ordu İdare Mahkemesi, 2008/739 Esas ve 17.10.2008 Tarihli yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.


Mahkeme kararında 4/B'linin becayiş talebinin, nicelik ve nitelik itibariyle kamusal hizmet sunumunu olumsuz yönde etkilemeyeceği gerekçesiyle, karşılanması, aynı unvan ve branştaki kişilerin karşılıklı olarak yer değiştirmesi halinde sağlık hizmetinde bir duraksama olmayacağına hükmetmiştir.


Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri