26 Haziran 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILAMAZ

ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILAMAZ

07.01.2016 08:00 12 14 16 18 yazdır
İlgili mevzuatına göre, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin geçici görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILAMAZ

ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ PERSONELİN GEÇİCİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILAMAZ

İlgili mevzuatına göre, zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin geçici görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

Şöyle ki;

 

Zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin yer değişikliği işlemleri 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğinin 30, 32 ve 33. maddesine göre yapıldığından ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda kurum içi geçici görevlendirme usulü düzenlenmediğinden memurların (4/C'li Personel ve Belediyelerden devredilen işçiler hariç) geçici görevlendirilmesi yapılamaz.

4/C'li Personel ve Belediyelerden devredilen işçilerin kadroları Milli Eğitim Müdürlüklerine devredilmediklerinden Valilik onayı ile istenilen yere görevlendirilebilirler.

Hiç bir mevzuatımızda kurum içinde geçici görevlendirme düzenlenmemiştir. Sadece kurum dışında 6 ay süreli bir geçici görevlendirme düzenlenmiştir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları bünyesinde hiç bir şekilde zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin geçici görevlendirmeleri söz konusu değildir.

İL İDARESİ KANUNUNUN 8/C MADDESİNE GÖRE "GEÇİCİ GÖREVLENDİRME" YAPILAMAZ

 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 8/C maddesindeki; "C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir." hükümlerine atıfta bulunularak öğretmen ve memurların geçici görevlendirmeleri yapılmaktadır.

Hâlbuki 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 8/C maddesinde ki söz konusu olan "Geçici Görevlendirme" değil "Yer Değiştirmedir". Bu tür atamalar örneğin güvenlik gerekçesi ile yapılmakta ve gerekçeleri ilgili bakanlığa bildirilmektedir.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

 

31.01.1974 tarihli ve 14785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği, 15.06.2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılması ve Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in 5. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Dolayısıyla hiçbir mevzuatımızda ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hiçbir maddesinde aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş sadece Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme düzenlenmiştir.

MEVZUATIMIZDA SADECE KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME BULUNMAKTADIR

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme" başlıklı ek 8. maddesinde; "EK MADDE 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

b) geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer mali ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi halinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

Birinci fıkrada belirtilen haller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir." hükümleri bulunmaktadır.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Geçici süreli görevlendirme şartları" başlıklı Ek 9. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu hükümlere göre 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek 8. maddesinde Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme şartları düzenlenmiştir. Bu maddelere göre kurumlar arası geçici görevlendirmenin memurun muvafakatine bağlı olduğu ve görevlendirme süresinin bir yılda 6 ayı geçemeyeceği, geçici görevlendirmenin yalnız 4. ve daha yukarı derecelerdeki boş kadrolara tahsis edilmiş görevler hakkında uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

Bu hükümlere göre personelin muvafakati alınmadan, herhangi bir süre belirtilmeden, aynı kurum içinde geçici görevlendirilme yapılması 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa, Türk Dil Kurumu'na göre, "Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür." şeklinde hukuk kelimesi açıklandığından, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2. maddesindeki; "Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir." hükümlerine aykırıdır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME SÜREKLİ BİR HİZMET GÖRDÜRME USULÜNE DÖNÜŞMEMELİ VE AMACI DIŞINDA KULLANILMAMALIDIR DEMEKTEDİR

 

Devlet Personel Başkanlığının Devlet memurlarının kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilmesi hakkındaki 18/02/2015 tarih 1170 sayılı görüş yazısında; "Geçici süreli görevlendirmenin sürekli bir hizmet gördürme usulüne dönüşmemesi ve amacı dışında kullanılmaması gerekmekte olup, personel ihtiyacının öncelikle ilgili mevzuatına uygun bir şekilde açıktan veya nakil yoluyla memur alınarak karşılanması, geçicilik arz eden durumlarda ise Devlet Memurları Kanununun ek 8. maddenin birinci fıkrasına uygun olarak geçici süreli görevlendirme yapılması gerekmektedir." demektedir.

GÖREVLENDİRMELER ZORUNLU HALLERDE YAPILMALIDIR

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde görevlendirme konusu düzenlenmemiş olması nedeni ayrıca 2010/2 sayılı Başbakanlık genelgesinin 1. maddesindeki; "Kamu görevlilerinin memuriyet mahalli dışına yapılacak geçici görevlendirmeleri ile ilgili olarak daha önce yayımlanmış olan Başbakanlık Genelgesinde yer alan hususlara titizlikle uyulmaya devam edilecek, geçici görevlendirmelerin sürekli görevlendirme halini almamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır." hükümlerine göre geçici görevlendirmelerden kaçınmak ailevi durum, boşanma, sağlık, doğum, doğum öncesi ve sonrası durumlar, okula ulaşım, olağanüstü haller ve güvenlik gibi zorunlu hallerde bu tür görevlendirmelere başvurmak gerekmektedir.

ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin geçici görevlendirilmesiyasal ve hukuki değildir. Bu durum ayrıca Bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

 

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

 23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

 

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ

 

Diğer taraftan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarıncazorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personelin yani eğitim öğretim hizmetleri sınıfı dışı diğer hizmet sınıflarında görev yapan personelinin geçici görevlendirilmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.

 

İLGİLİ YARGI KARARLARI

Samsun 1. İdare Mahkemesi 2015/851 Esas ve 09/07/2015 tarihli kararında; Görevlendirmede geçici bir hizmetin görülmesi yada yeni kurulmuş bir teşkilatın ihtiyacının giderilmesi, sürekli bir görevin yerine getirilmemesi, görevlendirmenin esas kadrodan ayrı kalması sonucunu doğurmaması, görevlendirmenin süreklilik kazanarak  atamaya dönüşmemesi" hükmüne,

Edirne İdare Mahkemesi 2009/584 Esas, 2010/56 karar nolu ve 29/01/2010 tarihli kararında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikte bir hizmeti yada değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin, "kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere" atamaya yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır.

İdarelerin memurların geçici görevlendirme konusunda sahip olduğu takdir yetkisini hizmetin gerekli kıldığı durumlarda kullanması, sürenin belirli olması ve hizmetin ifası için öngörülen sürenin sonunda ilgilinin kadro görevine döndürülmesi gerekmektedir. Yani geçici görevlendirmenin belli bir süre için ve geçici bir hizmete yönelik olması zorunludur. Aksi takdirde sürekli bir hizmetin görülmesi naklen atamayı gerektirip, geçici görevlendirme yoluna bu durumda başvurulması mümkün değildir. Geçici Görevlendirme işleminin kurulmasında henüz örgütsel yapısı oluşturulmamış bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacı ile durumu uygun olan kamu görevlilerinin görevlendirilmesinde kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin kamu görevlisini görevinden fiilen uzaklaştırmak, onu cezalandırmak gibi hizmet gereklerine ters düşen bir sonuç amaçlanmamalıdır.

Bu koşulları taşımadan tesis edilen bir geçici görevlendirme İşleminin, bu kurumdan beklenen amaç ve varoluş nedeni ile bağdaştırılması olanaksızdır." hükmüne,

Ankara Bölge İdare Mahkemesinin YD İtiraz No 2009/4304 nolu kararında; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "aynı kurum içinde geçici görevlendirme" konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun, mevzuatla belirlenmiş olan görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti ya da değişen ve gelişen sosyal, ekonomik ve kültürel koşulların sonucu olarak ortaya çıkan, henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro ile ilgilendirilmemiş olan yeni bir kamu hizmetini yürütmek amacıyla, durumu uygun olan kamu görevlilerini, kadroları ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak üzere, atamaya yetkili amir onayıyla geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün bulunmaktadır, idarenin bu konuda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de geçici görevlendirme işleminin tesisinde, sadece yukarıda belirtilen mahiyette bir kamu hizmetinin yürütülmesi amaç edinilmeli, kamu yararı ile bağdaşmayan, örneğin memurların yeterliliklerine ve müktesebatlarına uygun olmayan hizmetlerde çalıştırılması gibi sonuçlara yol açan geçici görevlendirmelerden ise kaçınılması gerekmektedir." hükmüne rastlanılmaktadır.

Ankara 2. İdare Mahkemesi 2014/933 Esas, 11/07/2014 tarihli kararında; Büyükşehir Belediyesinde bilgisayar işletmeni olarak çalışan personelin, mücavir alan sınırının il sınırlarına genişlemesi nedeniyle kurulmuş olan bir ilçe şefliğinde görevlendirilmesi işleminin yürütmesi durdurulmuştur.

Mahkeme kararında, idarelerin geçici süreli görevlendirme konusundaki takdir yetkilerinin, görevlendirme ilkeleri ve amacı ile sınırlı bulunduğu dolayısıyla geçici olarak görevlendirilen personelin;

-Hangi somut görevleri yapacakları hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmesi,

-Geçici görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması,

-Geçici görevlendirmenin süresinin belirlenmesi gibi koşulların da mevcut olması halinde geçici görevlendirmenin hukuka uygun sayılabileceğinin açık olduğunu vurgulayarak geçici görevlendirmede bulunması gereken şartları açıklamış ve kamu hizmetlerinin aksamaması, yeterli etkinlikte sunulması amacı ile hizmetin gerektirdiği acil durumlarda süreli olmak koşulu ile bu yetkinin kullanılabileceğine vurgu yapılmıştır.

Ayrıca, "Bu durumda, geçici görevlendirmeye ilişkin yerleşik içtihatların ihlali niteliğindeki işlemin süresiz tesis edilmiş olması nedeniyle anılan işlemin hukuk dünyasında varlığını sürdürmesinin, hukuk devleti ilkeleri ve personel hukuku yönünden, ciddi, kamusal zararlar, davacı yönünden de, olayın oluş biçimi itibariyle, süresi idarece belirlenmemiş bir zaman diliminde asıl kadrosundan uzak tutulmasına yol açıcı olduğundan hukuka uygunluk bulunmamıştır." ifadelerine yer vererek süresiz geçici görevlendirme olmaz demiştir..

Ankara 6. İdare Mahkemesi 2014/598 Esas, 2015/52 karar nolu ve 14.01.2015 tarihli kararında geçici görevin süresinin belirtilmediği için, işlemin hukuken kabul edilebilir bir mazerete dayanmadığını belirtmiş ve iptal etmiştir.

Sivas Bölge İdare Mahkemesi 2015/473 Esas, 2015/426 karar nolu ve 28.05.2015 tarihli kararında;

-Geçici görevlendirme suretiyle davacının hizmetine ne şekilde ihtiyaç duyulduğu,
-Hangi somut görevi yapacağı hususunun davalı idarece belirtilmediği,

-İşlemde görevlendirme süresinin de gösterilmediği gerekçeleri ile idare mahkemesinin kararını hukuka uygun bularak işlemi iptal etmiştir.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi 2015/175 Esas, 2015/1548 karar nolu ve 30/06/2015 tarihli kararında süre belirtilmeksizin, muvafakat alınmadan kurumlar arası geçici görevlendirme yapılamayacağına değinmiştir.

Ahmet KANDEMİR
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri