25 Ekim 2021 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > ÖĞRETMENLER BAKIM, ONARIM VE KONTROL İŞLERİNDE RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

ÖĞRETMENLER BAKIM, ONARIM VE KONTROL İŞLERİNDE RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

30.11.2016 22:48 12 14 16 18 yazdır
Öğretmenlere bakım, onarım ve kontrol işlerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
ÖĞRETMENLER BAKIM, ONARIM VE KONTROL İŞLERİNDE RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

ÖĞRETMENLER BAKIM, ONARIM VE KONTROL İŞLERİNDE RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ


İlgili mevzuatına göre, öğretmenlere bakım, onarım ve kontrol işlerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.


Şöyle ki;


Milli Eğitim Müdürlüklerince özellikle, Endüstri Meslek Liseleri'nde ve Mesleki Eğitim Merkezleri'nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Öğretmenlerine okulların elektrik tesisatlarının kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalarının bakım ve onarım işlerinde resen görevlendirilmektedirler.


Örneğin Elektrik Bölümü Öğretmenine okulların elektrik tesisatlarının kontrolü görevi verilmekte tesisatın uygun olduğunda dair rapor istenmektedir. Hâlbuki öğretmenin yasal bir zorunluğu ve görevi yoktur. Hatta bu konuda imza yetkisi de yoktur. İlgili mevzuat ve yönetmeliklere göre Tesisat Kontrolü'nün Elektrik Mühendisleri Odası'na (EMO) kayıtlı ve elektrik iç tesisleri denetimi eğitimi almış sertifikalı Elektrik Mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Öğretmence bu kontrollerin yapılması ve uygundur raporu verilmesi olası yangın ve kazalarda yetkililerin en başta da öğretmenin başını ağrıtacaktır.


Bu tür görevlendirmelerin diğer meslek öğretmenlerine de yapıldığını zaman zaman duymaktayız. Örneğin Mobilya Dekorasyon Öğretmenlerine, Turizm ve Otelcilik okulu öğretmenlerine de almış oldukları eğitime istinaden resen görevler verildiği görülmektedir.


Bu tür görevlerde profesyonel yardım alınmalıdır. Bilgisayar ve fotokopi makinelerinin bakım ve onarımları için bilgisayar bölümlerine döner sermaye kurulabilir. Elektrik tesisatlarının kontrolü içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Kurulu olarak bulunan İnşaat ve Emlak Şube Müdürlüğünden, eski adıyla Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinden yardım alınarak bu işlemler gerçekleştirilmelidir.


ÖĞRETMENLİK ÖZEL BİR İHTİSAS MESLEĞİDİR


1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesindeki "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.


12.03.1964 Tarih ve 11654 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 439 sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanunda ve eğitimle ilgili diğer kanunlarımızda Öğretmenlerin Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonlarında görev alması karşılığında ödenecek bir ek ders ücreti hakkında herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.


439 sayılı kanuna dayanılarak hazırlanan 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesinde Öğretmenlerin Aylık karşılığı ders görevi, "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesinde ise Öğretmenlerin Ek ders görevleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu görevleri haricinde herhangi bir görevi bulunmamaktadır.


07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin hiçbir maddesinde de Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonlarına benzer komisyonlar da görev alabileceğine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır.


13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.


23.06.1998 tarih ve 23381sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile öğretmenlerin cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.


21.12.1960 tarih ve 10686sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmenin 1. maddesi 1. fıkrasındaki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, cebri veya mecburi çalıştırmayı menetmeyi ve Hiçbir şekilde cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurmamayı taahhüt eder." hükümleri ve 2. maddesindeki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde tasrih edilen şekildeki cebri veya mecburi çalıştırmanın derhal ve tamamen ilgasını temin etmek üzere müessir tedbirler ittihazını taahhüt eder." hükümleri gereğince öğretmenlere bakım, onarım ve kontrol işlerinde resen görev verilemez.


ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR


Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.


ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR


İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.


Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.


Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.


Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.


23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.


b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.


KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ


Diğer taraftan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca Öğretmenlere bakım, onarım ve kontrol işlerinde resen görev verilmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.


.....işindeki görevlendirmenin iptal edilmesi hususunda okul idaresine vereceğiniz dilekçeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.


 Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri