25 Ekim 2021 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > ÖĞRETMENLER KURULUNDA MEVZUATA AYKIRI KARAR ALINAMAZ

ÖĞRETMENLER KURULUNDA MEVZUATA AYKIRI KARAR ALINAMAZ

07.02.2016 22:06 12 14 16 18 yazdır
Öğretmenler Kurulu toplantılarında bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki değildir.
ÖĞRETMENLER KURULUNDA MEVZUATA AYKIRI KARAR ALINAMAZ

ÖĞRETMENLER KURULUNDA MEVZUATA AYKIRI KARAR ALINAMAZ

İlgili mevzuatına göre, Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğretmenlere; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması, bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki değildir.

Şöyle ki;

 

Öğretmenler kurulu okulun eğitim - öğretim çalışmalarını plânlayan ve değerlendiren en üst karar organıdır. Kurul, okulun bütün öğretmenleri ile aday öğretmenlerin katılımından oluşur.

 

Öğretmenler kurulu aşağıda yer verdiğimiz yönetmeliklere göre toplanır ve kararlar alır.

 

26.07.2014 Tarihli ve 29072 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğretmenler kurulu" başlıklı 34. maddesindeki; "(1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

 

(2) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

 

a) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

 

b) Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

 

c) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

 

ç) Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.

 

(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz." hükümleri,

07.09.2013 Tarihli ve28758 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin " Öğretmenler kurulu " başlıklı 109. maddesinde;

"(1) Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur.

 

(2) Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır. Gerektiğinde ilgili gündem maddelerinde görüş ve düşüncesine başvurulmak üzere eğitim kurumunun özelliğine göre; ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, teknisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, okul öğrenci temsilcisi, pansiyon öğrenci temsilcisi ile okul aile birliği başkanı da kurul toplantısına çağrılır.

 

(3) Olağanüstü durumlar dışında öğretmenler kurulu; Eylül ayının ilk 3 işgünü içinde, ikinci dönemin ilk haftasının ilk 2 işgünü içinde, ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk 2 işgünü içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem ile toplanır. Gündemin bir örneği ayrıca öğretmenler odasına asılır. Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.

 

(4) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

 

(5) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.

 

(6) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır ve görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil eğitim kurumunun ilgili tüm personeli tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır.

 

(7) Öğretmenler kurulunda;

 

a) Bir önceki toplantıda alınan kararlar,

 

b) Bakanlık emirleri, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat, MEBBİS, e-Okul ve e-Pansiyon uygulamaları,

 

c) Stratejik planlama, eğitimde toplam kalite yönetimi ile okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmalarına ilişkin iş ve işlemleri,

 

ç) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumları, okul birincisinin tespiti,

 

d) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetiyle ilgili hususlar,

 

e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar,

 

f) Destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili ihtiyaçların tespiti ve kurslarda verimliliğin artırılması,

 

g) Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar,

 

ğ) Öğretim programlarının uygulanmasına yönelik hususlar,

 

h) Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri,

 

ı) Zümre toplantıları, yıllık planlar, ders planları ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP),

 

i) Okul rehberlik hizmetleri,

 

j) Eğitim kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,

 

k) Tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanan projeler,

 

l) Kardeş okul uygulamaları,

 

m) Değerler eğitimi çalışmalarına yer verilmesi,

 

n) Faaliyet gösterecek öğrenci kulüplerinin belirlenmesi,

 

o) Sınıf/şube rehber öğretmen ile öğrenci kulübü danışman öğretmenlerinin belirlenmesi,

 

ö) Kurul ve komisyonlara öğretmen seçimi ve görev dağılımının yapılması,

 

p) Nöbet uygulamalarıyla ilgili esaslar,

 

r) Pansiyon ve Belletici öğretmenlik uygulamaları,

 

s) Okul aile birliği ve veli toplantıları,

 

ş) Okul çevre ilişkileri,

 

t) Kurum kültürü oluşturulması çalışmaları,

 

u) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel ve etkili kullanılması,

 

ü) Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar,

 

v) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi,

 

y) Mezunların izlenmesi,

 

z) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar,

 

aa) Denetim ve rehberlik çalışmaları,

 

ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür, değerlendirilir ve yeni kararlar alınır.

 

(8) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında ayrıca; yapılacak proje, tasarım, üretim ve hizmet çalışmaları, hayat boyu eğitimle ilgili konular, tanıtım, yönlendirme, mesleki rehberlik çalışmaları, istihdama yönelik mesleki eğitim hizmetleri, sağlık ve güvenlik gibi konulardan, toplantının yapıldığı döneme göre gerekli olanlar da görüşülür." hükümleri uyarınca öğretmenler kurulu toplantıları yapılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında,

1- Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaktadır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılmaktadır.

2- Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlarında; toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır.

Ortaöğretim Kurumlarında; olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır.

3- Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

4- Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

Peki, Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Hangi Kararlar Alınamaz

Öğretmenler kurulu toplantıları kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar çerçevesi içinde: Öğretim işlerinin düzenli yürütülmesi, okulun düzen ve disiplin işleri, öğrencilerin eğitim ve yetiştirilmeleri gibi eğitim-öğretim işleri ve okul müdürünün tespit edeceği hususlarla, Bakanlıkça bildirilecek konular üzerinde görüşmeler yapılarak, oy çokluğu ile, uygulamaya yönelik, somut ve bağlayıcı kararlar alınır.

Kurulda yapılan tüm görüşmeler ve öğretmenlerin önerileri, ayrıntılı olarak isimleri altında tutanağa yansıtılır.

Kurulun devamı sırasında tutulan tutanak toplantıya katılan tüm öğretmenlerce imzalanır. Müsvette olarak adlandırılan bu tutanaklar asıl tutanak düzgün bir imla ve anlatımla hazırlanıp toplantıya katılanların imzası tamamlanıncaya kadar saklanır.

Kararların tümüne veya bir kısmına katılmayanlar, tutanakta kanaatlerini (şerh düşerek) belirtirler.

Toplantı tarihinde mazereti dolayısıyla toplantıda bulunamayan öğretmenler de, daha sonra, "Okudum ve bilgi edindim" diyerek kurul tutanaklarını imzalarlar. Kurul yapıldığında okulda bulunamayan veya daha sonra gelen öğretmenler de bir önceki kurul kararını okuyup imzalarlar.

Yapılan toplantılarda, bir önceki toplantıda alınan kararların gerçekleşme durumu gözden geçirilip varsa aksayan hususlarla bunların nedenleri üzerinde durularak giderilmesi yönünde yeni kararlar alınır.

Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde kalmak zorundadır.

Kısacası oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Öğretmenlik" başlıklı 43/1 maddesindeki "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." Hükümlerinde yer alan "öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." tanımı dışına çıkarak Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğretmenlere görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınamaz. Bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenemez

Örneğin;

Öğretmenlere öğrencilerin evlerini ziyaret etme görevi verilmesi kararı alınamaz.

Öğretmenlere öğrencileri servis ve taşıma araçlarına indirme ve bindirme işlerinde görevi verilmesi kararı alınamaz.

 

Öğretmenlere Öğrenci/Eğitim Koçu olarak görevi verilmesi kararı alınamaz.

 

Ortaöğretim kurumlarında ortak yapılan sınavlar hariç diğer sınavlarda ve İlköğretim kurumlarında yapılan sınavların tamamında öğretmenden Sınav Analizi yapılması istenmesi kararı alınamaz.

 

Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilmesi kararı alınamaz.


Öğretmenlere okul giriş ve çıkış kapılarında, tuvaletlerde nöbet görevi verilmesi kararı alınamaz.

 

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde öğretmenlere nöbet görevi verilmesi kararı alınamaz.


Kısacası Öğretmenler Kurulu toplantılarında Ek Derse zam kararı alamayacağınıza göre Angarya kararı da alamazsınız.


ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğretmenlere; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek, görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması,Bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki değildir. Ayrıca bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

 

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.

Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.

Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.

 23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.

 

b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.

KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ

 

Diğer taraftan 23.07.1965  tarihli ve  12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "?Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz?" hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğretmenlere; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan "Angarya" olarak nitelendirilebilecek, görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması, Bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri