24 Temmuz 2024 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > ÖRNEK DİLEKÇELER
ÖRNEK DİLEKÇELER

ÖRNEK DİLEKÇELER

08.02.2014 15:33 12 14 16 18 yazdır
Konularına göre hazırlanmış dilekçe örnekleri

4/C'li personelin fazla mesai ücreti dilekçesi

2. Dönem Toplu Sözleşme metninin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 16. maddesinde; "(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe konulan 12.12.2012 tarihli ve 2012/4102 sayılı, 17.12.2012 tarihli ve 2012/4126 sayılı ve 20.12.2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir." hükmü yer almaktadır.

2013 yılı toplu sözleşmelerinde 4/C'li personel için mutabık kalınan hususlar, 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4/C kararnamesinde de aynen yer almıştır.

 "4/C'li personel için 5 önemli düzenleme" haberi için tıklayınız.

4/C kararnamesinde fazla çalışma hakkında yer alan hüküm şu şekildedir:

"(6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,  bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir."

Açıklama: Bütçe kanununda her bir saat için verilecek fazla çalışma ücreti 1,54 TL'dir. Ayda 50 saati geçmemek üzere ödeme yapılabilecektir. Bu da brüt 77 TL'dir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığının tüm merkez ve taşra teşkilatı birimlerine göndermiş olduğu 11.09.2012 tarihli ve 42188 sayılı ek ders ücreti konulu yazısının ekinde yer alan ve Maliye Bakanlığının, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının açıklaması niteliğini taşıyan 31.08.2012 tarihli ve 9310 sayılı görüşlerinde;

Anayasanın 53. ve 128. maddeleri ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun başta 34. maddesi olmak üzere diğer ilgili maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabileceği, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının kesin olduğu ve toplu sözleşme hükmünde olduğu gayet açık ve net bir şekilde hükme bağlandığından, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında yer alan söz konusu hükümlerin ilgili mevzuatında herhangi bir düzenleme yapılmadan doğrudan uygulanması gerektiğini belirtmiştir.

Buna göre, 1 Temmuzdan itibaren 4/C'li olup da, normal mesai saatleri sonrasında çalıştırılanlara, 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenecektir.

Fazla çalışma saat ücreti (1,54 TL) tek katı tutarında olmak üzere (50 x1,54= 77 TL) olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu ödemeden 5510 sayılı Kanunun 80. maddesine göre prim kesintisi yapılması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığının konuya dair mütalaası için tıklayınız.

Okulunuzda/Kurumunuzda 4/C Sözleşmeli Personel olarak görev yapanlardan fazla mesai yapanların (aylık 50 saati geçmemek üzere) isimleri, sabah giriş saatleri, akşam çıkış saatleri ve günde kaç saat mesaiye kaldıklarına dair çizelgenin doldurularak muhasebeleştirilmesi için yetkililere gönderilmesi gerekmektedir.

Şube Başkanımız Ahmet Kandemir tarafından www.memurlar.net sitesinde hazırlanan "4/C'li personelin fazla mesai ücreti dilekçesi" haber için tıklayınız.

MEB 4/C Sözleşmeli Personelin Fazla Mesai Ücreti Dilekçe Örneği için tıklayınız.Okul Yöneticilerinin ve Personelinin Fazla Çalışmaları karşılığında izin İçin Başvuru Dilekçesi


657 sayılı kanunun 178.maddesinin (a) fıkrasında kanunun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarınca belirlenen günlük çalışma saatleri dışında salgın hastalık ve tabi afetler gibi olağanüstü hallerin olması durumunda bu hallerin devamı süresince ve fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu olunması hallerinde özrü olmak üzere yapılan fazla çalışmaların ücretle karşılanacağı hükmüne yer verilmiş (B)fıkrasında ise; kurumların, gerektiği takdirde personelin günlük çalışma saatini dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri, bu durumda personele, yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla izin verileceği, ancak bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmının yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabileceği belirtilmiştir.


Şube Başkanımız Ahmet Kandemir tarafından www.memurlar.net sitesinde hazırlanan "MEB'de fazla çalışma karşılığında nasıl  izin verilir?" haber içintıklayınız.

Okul Yöneticilerinin, Personelinin ve 4/C Personelinin Fazla Çalışmaları Karşılığında İzin Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 07.01.2011 Tarih ve 75 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

Devlet Personel Başkanlığının 18.09.2009 Tarih ve 17179 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

02.07.2009 Tarih, 7434 Sayılı Ve 2009/12 Nolu Başbakanlık Genelgesi İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.02.2013 tarih ve 
103473 sayılı ve "Fazla çalışma" konulu yazıları 
İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 10.02.2011 Tarih ve 9238 Sayılı Ve "Hizmetli Personelin Problemleri" Konulu Yazıları İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 27.06.2013 Tarih ve 1535566 Sayılı Yazıları İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 Tarih ve 103490 Sayılı Yazıları İçin Tıklayınız.


Süt İzninin Kullanımını Belirleme ve Saatini Seçme Dilekçesi

Milli Eğitim Bakanlığı süt iznine son noktayı koydu ve süt izninin hangi saatlerarasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda sınıf öğretmeni olan memurun tercihin esas olacağını 03.10.2013 tarih ve 2818286 sayılı yazısı ile bildirmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2013 tarihve 92617 Sayılı Yazısı ile Türk Eğitim Sen'e verilen cevapta ek ders ücretinden yararlanmakta olan rehber öğretmenlerin,  süt izni kullandıkları güne rastlayan ek ders ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerektiğini belirtmiştir.


Bu nedenle süt izninin kullanımını belirleme ve saatini seçme konusunda ilk söz anneye ait olduğundan süt izni tarih ve zamanlarının okul idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

Şube Başkanımız Ahmet Kandemir tarafından www.memurlar.net sitesinde hazırlanan "Süt izni dilekçesi" haberi için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 03.10.2013 tarih ve 2818286Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 07.02.2013 tarih ve 92617Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.


Süt İzni Hakkında Konya İdare Mahkemesinin 2010/146 Esas Sayılı Kararı İçinTıklayınız.

 

Süt İzninin Kullanımını Belirleme Ve Saatini Seçme Dilekçesi İçin Tıklayınız.Becayiş Dilekçesi

MEB kendi yönetmeliklerinde becayiş uygulamasına yer vermediğinden, Öğretmenler ve Diğer Personel 657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesindeki "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükümlerinden kaynaklanan becayiş haklarını kullanamıyorlar.

657 sayılı devlet memurları kanununun 73. maddesi hükmüne göre, Devlet memurlarından aynı sınıftan ve aynı kurumdaki memurlar karşılıklı olarak yer değiştirmek üzere anlaşmaları halinde bunu bir dilekçe yazmak suretiyle idareye bildirmeleri gerekmektedir. Devlet memurları taleplerini 657 sayılı Kanunun 21 maddesinde yer alan "Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler.

Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır." hüküm uyarınca yapmaktadır.

Diğer taraftan başvuruların, 12.1.1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan Devlet Memurlarının Şikâyet Ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyularak yazılması gerekmektedir. Buna aykırı hareket edenlere uyarma cezası verilebilir. Bu nedenle memur arkadaşların dikkatli davranması gerekmektedir. Adı geçen yönetmeliğin 5'inci maddesi hükmü uyarınca dilekçenin en yakın amire yapılması gerekir. Amirin de dilekçe hakkında görüş bildirmeden, silsile yolu ile Devlet Memurları Kanununun 73 üncü maddesinde yer alan "Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hüküm gereğince atamaya yetkili amire intikal ettirmesi gerekmektedir.

Öğretmenler ve diğer personel kendilerine uygun kişileri bulduktan sonra karşılıklı olarak aşağıdaki dilekçeleri kurumlarına vereceklerdir. Verdikleri dilekçelerin bir örneğini ve diğer personelin verdiği dilekçenin bir örneğini saklayacaklar. Olumsuz cevap geldiğinde her iki personele gelen olumsuz cevapları da edinerek karşılıklı idari dava açacaklardır. Sendikamız bu yönde hukuki destek verecektir.

Şube Başkanımız Ahmet Kandemir tarafından www.memurlar.net sitesinde hazırlanan "MEB; artık becayişi gündemine almalıdır" haberi için tıklayınız.

Becayiş dilekçesi örneği için tıklayınız.


Şube Müdürlüğü Sınavında Memuriyet Mahalli Dışında Görevlendirilenler İçin Geçici Görev Yolluğu Dilekçesi
 
Dilekçe örneği için tıklayınız.

 
Merkezi Sistem Sınavlarında Memuriyet Mahalli Dışında Görevlendirilenler İçin Geçici Görev Yolluğu Dilekçesi
 
Dilekçe örneği için tıklayınız.
 

 
Elektrik Kaçak Kullanım, Dağıtım ve Sayaç Okuma Bedeli ücretlerinin Geri Ödenmesi İçin Dilekçe Örneği

Devrek İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

İskenderun İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

Kahramanmaraş Tüketici Hakem Heyeti Kararı için tıklayınız.

Elektrik Dağıtım Şirketine Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlıkları'na İtiraz Dilekçesi için tıklayınız.

Ayrıntılı haberimiz için tıklayınız.


Son sekiz yıl içinde disiplin cezası almayanlara kademe ilerlemesi Dilekçesi Örneği

Ayrıntılı haberimiz için tıklayınız.

Disiplin cezası almayanlara kademe ilerlemesi verilmesi için personelin kurumlarına başvuru dilekçesi için tıklayınız.Sürekli Görev Yolluğu Alıpda Kişi Borcu Çıkarılanlar İçin İtiraz Dilekçesi Örneği
 
Haberimiz İçin tıklayınız.
 
Mahkeme Kararı Gerekçe Gösterilerek Kişi Borcu Çıkarılanlara İtiraz Dilekçesi İçin tıklayınız.
 
Herhangi Bir Mevzuat Hükmü Gerekçe Gösterilmeden Kişi Borcu Çıkarılanlara İtiraz Dilekçesi İçin tıklayınız.
 
Dilekçe Ekleri İçin tıklayınız.KEY'de Ödeme Yapılmayan Veya Eksik Ödeme Yapılan Çalışan Ve Emekli Üyelerimizin Kurumlara Başvuru Dilekçesi 


Ayrıntılı haberimiz için tıklayınız

Konut Edindirme Yardımı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız
Sözleşmeli iken KPSS ile kadroya geçen öğretmenlerin Okullarına 
Verecekleri  Dilekçe 

Ayrıntılı haberimiz için tıklayınız

Sözleşmeli iken KPSS ile kadroya geçen öğretmenlerin Okullarına Verecekleri  Dilekçe için tıklayınız.Hazırlık Sınıfı Okuyanlara Ekstra Kademe Verilecek

Ayrıntılı haberimiz için tıklayınız

Hazırlık Sınıfı Okuyanların Okullarına Verecekleri  Dilekçe için tıklayınız.Yüksek Lisans Doktora Yapanlara Ekstra Kademe Verilecek

Ayrıntılı haberimiz için tıklayınız

Yüksek Lisans Doktora Yapanların Okullarına Verecekleri Dilekçe için tıklayınız.


Banka Promosyonu Alamayanlar İÇin Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi


"Maaş promosyonunu dava etti ödül kazandı" Anadolu Ajansı haberinde yer verdimiz; Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli, Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli kararlarına ulaştık.


"Maaş promosyonunu dava etti ödül kazandı" Anadolu Ajansı haberinde Uşak Valiliği ile banka arasında, promosyon için anlaşma imzalandığı, promosyon anlaşmasından sonra o ile atanan personelin bankadan promosyon verilmesini istediği, personelin Bankadan olumsuz yanıt alması üzerine Tüketici Sorunları Uşak Hakem Heyetine başvurduğu, Hakem heyetinin personel lehine karar verdiği, Bankanın da Hakem Heyetinin aldığı kararın iptali için Uşak 1. Hukuk Mahkemesinde dava açtığı, Davayı kaybeden bankanın Yargıtay'da davayı temyiz ettiği, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin ise Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin kararını onaylanması ile promosyonun personele ödendiği haberleştirilmişti.


Uşak Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 13/19/06 kara nolu ve 12/10/2009 Tarihli Kararı,


Uşak 1. Hukuk Mahkemesinin Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla 2010/111 Karar sayılı, 2009/360 Esas sayılı ve 22/04/2010 Tarihli Kararı,


Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2010/15688 Karar sayılı, 2010/12597 Esas sayılı ve 11/11/2010 Tarihli Kararı,


Promosyon Ödemesinden Payınıza Düşen Kısmın Ödenmesi Konusunda Bankaya Verilecek Olan Dilekçe,


Ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına Verilecek Olan Dilekçe içintıklayınız.


Tüketici Hakem Heyetleriyle İlgili Sınırlar


Tüketici hakem heyetine zorunlu başvuru sınırı 01.01.2011'dan başlayarak 1.031,87 TL, 

Büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 01.01.2011'dan başlayarak 2.693,78 TL'dir. 

Açıklama: 1.031,87 TL değere kadar olan tüketici şikâyetleri için hakem heyetlerine başvurmak mecburidir. Burada verilen kararlar mahkeme kararı niteliği taşımaktadır.


Milli Eğitim Bakanlığı'nca Yapılan Yöneticilik Sınavlarına Girecekler İçin Başvuru Dilekçesi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yöneticilik sınavlarına müracaat edenlerin sınava girdikleri günler için ödenmesi gereken geçici görev yolluğu talep edebilmeleri için gerekli olan başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.
 
Konuya ilişkin olarak 2009 yılında yapılan yöneticilik sınavlarında geçici görev yolluğunun ödenmesine ilişkin olarak MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca görüş yazısı yayınlanmıştır.
 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 28.10.2009 tarih ve 04/6043 Sayılı Görüş Yazısı İçin tıklayınız.
Stajyer Öğretmenler İçin Geçici Görev Gündeliği Ödenmesi Başvuru Dilekçesi


Görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimlere katılan sözleşmeli Öğretmenler ile aday öğretmenlere, katılmış oldukları bu eğitimler nedeniyle geçici görev gündeliği ödenecek.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan sözleşmeli öğretmenler ile aday Öğretmenlere, görev mahalli dışında katılmış oldukları temel ve hazırlayıcı eğitimler nedeniyle harcırah ödeneceğine dair Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün görüş yazısı yayınlamıştır.


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2007 Tarih ve 50519 Sayılı Yazısı İçin tıklayınız.


Stajyer Öğretmenler İçin Geçici Görev Gündeliği Ödenmesi Başvuru Dilekçesi İçin tıklayınız.
Siyasal Seçimler Öncesi istifa ve Sonrası Göreve Geri Dönme Dilekçeleri


Siyasal Seçimler Öncesi Verilecek Dilekçeler;


Seçimlere Başvurmak İçin Görev Yapılan Kuruma Verilen İstifa Dilekçesi İçintıklayınız


Seçimler Öncesi Sendika Üyeliğinin ve Sendikadaki Görevin Askıya Alınması İçin Bağlı Bulunan Sendikaya Başvuru Dilekçesi İçin tıklayınız


Siyasal Seçimler Sonrası Verilecek Dilekçeler;


Seçimler Sonrası Göreve Geri Dönmek İçin Kuruma Başvuru Dilekçesi İçintıklayınız


Danıştay Onikinci Dairesinin E: 1999/ 001057 K: 2001/678 Sayılı Kararı İçintıklayınız


Seçimler Sonrası Sendika Üyeliğinin ve Sendikadaki Görevin Devam etmesi İçin Bağlı Bulunan Sendikaya Başvuru Dilekçesi İçin tıklayınız


25/05/2007 Tarih ve 9355 Sayılı Devlet Personel Başkanlığının Uygun Görüşü İçin tıklayınız
Sağlık Lisansiyeri Sayılan Öğretmenlerin Bir Derece Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 tarih ve 3383 Sayılı Yazısında; "?Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.04.2008 tarihli toplantısında; Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarının, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

?Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün denk olduğuna,


?Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına,

Ayrıca, Yükseköğretim Genel Kurulunun 13.04.2006 tarihli toplantısında; Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak sayıldığına,

karar verildiğinden, bunlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının 5 inci bendi hükmünden yararlandırılmaları gerekmektedir." hükümleri bulunmaktadır.

Bu okullardan mezunu olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi hükümlerine göre Sağlık Bilimleri Lisansiyerlerine verilen ilave bir derecenin tarafına verilmesi için görev yaptığı kuruma başvuruda bulunması gerekmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/01/2011 Tarih ve 3383Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.


Sağlık Lisansiyeri Sayılan Öğretmenlerin Bir Derece Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.


 

Yer Değiştiren ve Kadrolu Olarak Atanan Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluk Dilekçesi

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Türk Eğitim Sen üyesinin Van ilinden Bursa iline eş durumu özrü ile yer değiştirmesinin ardından talep ettiği harcırahın ödenmemesi üzerine açılan idari davada iptal kararı verilmiştir. Görev yeri değişen sözleşmeli personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerektiği ve bunun aksi yönünde bir düzenlemenin sözleşme metinlerinde yer alamayacağı belirtilmiştir.

 

Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararları ışığında; Sözleşmeli iken kadrolu olarak atanan öğretmenlere ve Sözleşmeli iken yer değiştiren öğretmenlere (Özür durumu vb nedenlerle yer değiştiren sözleşmeli öğretmenler) yolluk verilmesi gerekmektedir. Bu durumda olanların Şubemiz Hukuk Bürosu ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

Eş Durumu Özründen Yer Değiştiren Sözleşmeli Öğretmenlere Yolluk Ödenmesi hakkında Konya İdare Mahkemesinin 2010/1130 Karar ve 2010/1092 Esas Sayılı Kararı İçin Tıklayınız.

 

Yer Değiştiren Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluk Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

Kadrolu Olarak Atanan Sözleşmeli Öğretmenlerin Yolluk Dilekçesi İçinTıklayınız.

 

 
Banka Hesabından Kesilen Hesap İşletim Ücreti Bedeli İle Kredi Kartı İçin Alınan Üyelik Ücreti İade Dilekçesi

Üyelerimizin Banka hesabından kesilen hesap işletim ücreti bedeli ile kredi kartı için alınan üyelik ücreti konusunda yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için hesapları olan bankalara başvurarak hesap işletim ücreti bedeli ile kredi kartı için alınan üyelik ücretlerinin kendilerine iadesini talep etmeleri ve olumsuz gelen yanıt üzerine de Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmaları gerekmektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmada e-devlet üzerinden yapılacak başvurunun çıktısı alınarak Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulacaktır. Bu başvuruda bankaya verilen dilekçe ve ekindeki evraklar ile cevap verirse bankanın cevabı eklenecektir.
Ekte sundugumuz kararları dilekçenize ekleyiniz.
 
Banka Hesabından Kesilen Hesap İşletim Ücreti Bedeli İle Kredi Kartı İçin Alınan Üyelik Ücreti İade Kararları.
 

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2008/4345 Esas, 2008/6088 Karar No ve 02/05/2008 tarihli kararı için tıklayınız.


 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/4736 Esas, 2011/11579 Karar No ve 18/07/2011tarihli kararı için tıklayınız.
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti örnek kararı için tıklayınız.
 
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığına Verilecek Olan Dilekçe içintıklayınız.
 

Banka Hesabından Kesilen Hesap İşletim Ücreti Bedeli İle Kredi Kartı İçin Alınan Üyelik Ücreti İade Dilekçesi İçin Tıklayınız.

                    

 

İş Yeri Temsilcisi Başvuru Dilekçesi

 

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 23. maddesi gereğince, Şubenin İş yeri temsilcisi seçimi için ilana çıkması üzerine İş Yeri Temsilcisi olmak isteyen üyelerimizin Şubeye başvurmaları gerekmektedir.

 

İş Yeri Temsilcisi Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

 

Geçici Görevlendirmelerde Harcırah, Yol Masrafı ve Yevmiye Ödenmesi için Başvuru Dilekçesi                                                           


 
Görev mahalli dışında geçici görevle görevlendirilme nedeniyle Harcırah Kanununun 14. maddesi gereğince aynı kanunun 42. maddesine göre hesaplanacak olan Harcırah, yol masrafı ve yevmiye ödenmesi için idareye başvurulması gerekmektedir.

 

Geçici Görevlendirmelerde Harcırah, Yol Masrafı ve Yevmiye Ödenmesi için Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.                                                     

 

İlksan Aidatlarının Ödenmesi İçin Başvuru Dilekçesi


İlksan üyelerinden kesilen aidatların, üye kalsalar idi emekliye ayrılırken alacağı maddi yardım ölçü alınarak hesaplanmak suretiyle ödenmesi konusunda yargı kararları bulunmaktadır. Yargı sürecini başlatmak için İlksan Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunarak gelen red cevabına dava açılması gerekmektedir.

 

Mahkeme Kararları ve Ayrıntılar İçin Tıklayınız.

 
İlksan Aidatlarının Ödenmesi İçin Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.
ağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Sağlık Lisansiyeri Sayılmasından Dolayı Bir Derece Verilmesi İçin Başvuru Dilekçesi 

Sağlık Yüksek Okullarının Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama Programını tamamlamış ve Sağlık Eğitimi Lisans Diploması almaya hak kazanmış olanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesi hükümleri ve 13/04/2006 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu toplantısında Sağlık Yönetimi ile Sağlık Eğitimi Programlarından mezun olanların, Sağlık Bilimleri Lisansiyeri olarak değerlendirilebileceğine karar verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 09.11.2010 Tarih ve 068152 Sayılı Yazısı İçin Tıklayınız.

Sağlık Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Sağlık Lisansiyeri Sayılmasından Dolayı Bir Derece Verilmesi Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

Etiketler : ÖRNEK DİLEKÇELER
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri