25 Ekim 2021 Pazartesi
Anasayfa > HABERLER > REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ

REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ

16.12.2016 22:50 12 14 16 18 yazdır
İlgili mevzuatına göre, Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.
REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ

NORM KADRO İÇERİSİNDE YER ALAN BİR REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ

 

İlgili mevzuatına göre, Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.

 

Şöyle ki;

 

Rehber Öğretmenlerin hangi hallerde geçici görevlendirilebileceği 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesindeki; "(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

 

(2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

 

(3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez." hükümlerinde yer almaktadır.


Ayrıca 12.03.1964 tarih ve 11654 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek Ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir.


Bu hükümlere göre Rehber Öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okulda ihtiyaç olması şartı bulunmaktadır.


Buna göre Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilemezler.


Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları norm kadro içinde yer almaları demek olduğundan norm kadro içinde yer alan Rehber Öğretmenlerin İller, ilçeler arası ve aynı yerdeki başka okullarda/kurumlarda geçici görevlendirmelerine imkân bulunmamaktadır.


Bir görevlendirme yapılacaksa Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme" başlıklı, 20. maddesi 2. fıkrasında "aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla görevlendirilir" şeklinde açıkça yazdığı üzere norm kadro fazlası ve aylık ve zorunlu ek ders saatlerini doldurmayan öğretmenlerden hizmet puanı düşük olandan başlanarak geçici görevlendirme yapılabilmektedir.


Bu görevlendirmelerde de açıkça aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenler olarak norm kadro fazlası Rehber Öğretmenler kastedilmektedir.


18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin  "Norm kadro sayısının değiştirilemeyeceği" başlıklı, 27. maddesindeki, "(1) Norm kadro belirlenmesine esas kriterlere göre yapılacak değişiklikler dışında olmak üzere, eğitim kurumlarının bu Yönetmeliğe göre belirlenmiş olan norm kadro sayıları değiştirilemez." hükümlerine istinaden bir Rehber Öğretmenin branşında normu olmayan bir okula atama ve yer değiştirmesi yapılamaz.


Rehber Öğretmenlerin başka bir okulda/kurumda geçici görevlendirilebilmesi için, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramaması ve görevlendirileceği okulda ihtiyaç olması şartı bulunduğundan norm kadro içinde yer alan Rehber Öğretmenlerin bir başka okul veya kurumda görevlendirmeleri yapılamaz.


REHBER ÖĞRETMENLER SADECE RAM BÜNYESİNDE GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR


31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel eğitim hizmetleri yönetmeliğinin "Özel eğitim değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları" başlıklı 22. maddesi (d) bendi;  "RAM bünyesinde görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmeni, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, çocuk gelişimi ve eğitimcisi ile psikolojik ölçme araçlarını kullanabilen rehber öğretmen bulunmaması hâlinde, ihtiyaç duyulan personel il içinde görev yerlerine bakılmaksızın kurulda görevlendirilir." hükümleri gereğince RAM bünyesinde görevlendirmeler yapılmakta bunun yanında ise diğer eğitim kurumlarında Rehber Öğretmenler yukarıda yer verdiğimiz mevzuat hükümlerine aykırı olarak sürekli veya belirli periyotlar halinde görevlendirilmektedirler.


Milli Eğitim Müdürlükleri her okulda bir rehber öğretmen bulunmasından hareketle Eğitim-Öğretim yılı başlarında Rehber Öğretmenlerin kendi okullarındaki görevlerini aksatmaksızın diğer okullarda görevlendirilme yolunu seçmektedirler.


Bu görevlendirmelere de Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4.maddesinin "İl içi rehber öğretmen atamalarında Bakanlığımız norm kadro uygulamaları doğrultusunda öncelikle rehberlik ve araştırma merkezlerinin çalışma bölgesi nüfusuna göre personel ihtiyacı karşılanacak, hizmetlerin bütün öğrencilere etkili olarak ulaştırılması için rehber öğretmenlerin ilçelere/eğitim bölgelerine ve öğretim kademelerine göre her okula dengeli dağılımı sağlanacaktır." hükümlerini dayanak göstermektedirler.


Rehber Öğretmenlerin normları diğer öğretmenlerin normlarından farklıdır. Fakat hem Bakanlık hem de tüm İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlar aynı hatayı yaparak Rehber Öğretmen norm kadrolarını diğer öğretmenlerin norm kadroları gibi belirlemektedir. Sisteme kaydedilen Rehber Öğretmen norm kadroları boş göründüğünden de bu boş kadrolara yer değiştirmeler suretiyle atamalar yapılmaktadır. Yetkililer okulların Rehber Öğretmen ihtiyacını ise bir okuldaki Rehber Öğretmeni iki ayrı okulda görevlendirerek çözmektedir. Görevlendirme ile Rehber Öğretmen sorununu çözdüm iş oldubitti denilerek Rehber Öğretmen yokluğu sorunundan kurtulmak mümkün değildir.


Hâlbuki Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4.maddesi;  Rehber Öğretmen görevlendirmesinden değil Rehber öğretmen atamasından bahsetmektedir. Rehber öğretmen atamalarının da yapılırken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yapılmasını emretmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesine göre Rehber Öğretmen ataması işlemini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılmakta, okullara dağılımını ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri atama dönemlerinde planlamaktadır.


Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesi; Rehber Öğretmen görevlendirmesinden değil Rehber Öğretmen atamasından bahsetmektedir. Rehber Öğretmen atamalarının da yapılırken Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda yapılmasını emretmektedir.


18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu" başlıklı 21. maddesi 4. fıkrasında; "Özel eğitim kurumları hariç olmak üzere, bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda en az 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu doldurulmadan ikinci ve müteakip norm kadrolara öğretmen atanamaz. " hükümleri bulunmaktadır.


Okullardaki Rehber Öğretmen dağılımın dengesizliği tamamen Milli Eğitim Müdürlüklerinin ve Milli Eğitim Bakanlığının hem Norm Kadro Yönetmeliğinin 21. maddesi 4. fıkrasına hem de Milli Eğitim Bakanlığının 2005/95 nolu genelgesinin 4. maddesi hükümlerine aykırı hareket etmelerinden kaynaklanmaktadır.


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 04.05.2015 tarih ve 4610486 sayılı yazıları ile bu sorunu fark ederek,  tüm öğrencilerimizin rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmesi bir yerleşim merkezindeki her eğitim kurumunda bir rehberlik öğretmeni olacak şekilde rehberlik öğretmeni normlarının planlanmasını istemiştir.


06.05.2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin il içi ve il dışı yer değiştirmelerde ve özür gurubu yer değiştirmelerinde tüm kontenjanların açık gösterilmesi hükmü de 06.05.2010 tarihinden sonraki bazı okullarda birden fazla Rehber Öğretmen, bazı okullarda ise hiç Rehber Öğretmen bulunmamasına neden olmaktadır.


Bu hükümlere göre; Rehber Öğretmenlerin norm kadrosunun bulunduğu okul haricinde başka bir okulda geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün değildir. Bir öğretmenin başka bir okula/kuruma geçici görevlendirilebilmesi için izni ve görüşü alınması öğretmenin bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerekmektedir.


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 06.02.2013 Tarih ve 89468 Sayılı görüş yazısında yer alan "Öğrencinin yüksek yararı gereği" şeklindeki sihirli kelime üzerine bir okuldaki Rehber Öğretmeni iki ayrı okulda görevlendirdim iş oldu bitti denilerek Rehber Öğretmen yokluğu sorunundan kurtulmak mümkün değildir.


Bu görüş yazısındaki; "Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri eğitim öğretim sisteminin tamamlayıcı bir unsuru olup öğrencilerin eğitim sürecinden yetenek ve diğer özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmaları amaçlanmaktadır. Bu itibarla eğitim öğretim kurumlarında her öğrencinin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, kendine özgü yetenek, ilgi ve mesleki değerine göre başarı ve motivasyonunun artırılarak eğitim öğretim uygulamalarına uyum sağlaması ve uygun programlara yönelmesi için gerekli hizmetler verilmektedir.

 

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin her okula her öğrenciye ulaştırılması amacıyla Bakanlığımızca çalışmalar sürdürülmekte olup öğrencinin yüksek yararı düşünülerek Rehber Öğretmeni olmayan okullarda da bu hizmetlerin planlanarak yürütülmesi uygun olacaktır." açıklamalarına göre öğrencinin yüksek yararı düşünülerek okuldaki tek Rehber Öğretmen iki okulda birden görevlendirilecek, bir koltukta iki karpuz taşınacaktır.


Fakat bu görüş yazısı hem yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere hem de hukukun genel ilkelerine aykırıdır.


Çünkü Milli Eğitim Temel Kanununa göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Buna rağmen, ülkemizde yeterince öğretmen alımı yapılmadığından öğrenci Rehber Öğretmensiz kalmakta, birçok yerde ihtiyaçlar yasal olmayan görevlendirme yolu ile giderilmektedir.


Mevcut atama bekleyen Rehber Öğretmenler bulunduğuna göre; Bu durum Anayasamızın "Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." hükümlerine aykırıdır.


REHBER ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ İŞ VERİMİNİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR


Rehber Öğretmenlerin iki okulda birden görevlendirilmeleri hakkında "İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerileri Araştırma Raporu" bulunmaktadır.


İki Okulda Birden Görevlendirilen Rehber Öğretmenlerin Görev Performansları Hakkındaki Görüş ve Önerilerini inceleyen Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Adana Şubesinin Araştırma Raporunun sonuç kısmında "İyi niyetle ve ilgili genelgeye göre mevcut personelden en üst düzeyde verim almak için yapılan bu görevlendirmelerle istenilen verimin elde edilmesinin zor olduğu görülmektedir. Verim sağlamak yerine, Rehber Öğretmenlerin özel ve mesleki yaşamları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmakta ve bunun sonucunda, birinci okuldaki iş verimini de olumsuz etkilemektedir." sonucuna varılmıştır.


ÜCRETLİ REHBER ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRİLMESİ YAPILMALIDIR

 

Fakat Rehber Öğretmen ihtiyacının çok olması nedeniyle Rehber Öğretmenlerden norm kadro fazlası öğretmen bulunmamaktadır. Bu nedenle Rehber Öğretmen ihtiyacının Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesi gereğince ek ders ücret karşılığı görevlendirme kapsamında yapılması gerekmektedir.


Fakat ücretli Rehber Öğretmen görevlendirmesi yapılıp yapılamayacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 06.12.2012 Tarih ve 206199 Sayılı görüş yazısındaki; "Yüz yüze eğitim kapsamında olmayan bu görevlerin ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yoluyla yürütülmesi mümkün bulunmamaktadır." açıklaması ile ücretli Rehber Öğretmen görevlendirilmesi engellemiştir.


Bu görüş yazısı da hem yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere hem de hukukun genel ilkelerine aykırıdır.


Çünkü Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9. maddesinde yüz yüze eğitim yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Rehber Öğretmenlerin yapmış olduğu hassas görev nedeniyle riske girmek istemediğinden ücretli Rehber Öğretmen görevlendirilmesinin yolunu kapatmıştır. Bu yol açılmalı ve sadece Rehber Öğretmen olarak atanabilecek olanlar arasından görevlendirmeler yapılabilmelidir. Tabi esas olan Rehber Öğretmen ihtiyacının görevlendirme ile değil atama ile giderilmesidir.


OMBUDSMAN REHBER ÖĞRETMEN GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEMEZ DEMİŞTİR

 

Türk Eğitim Sen Konya 1 No'lu şubesi tarafından Rehber Öğretmenlerin rızası olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmemesi ve yapılan görevlendirilmelerin iptal edilmesi talebi ile Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsman) şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.


Kamu Denetçiliği Kurumun (Ombudsman) 15/06/2015 tarih ve 03.2015/40 sayılı şikayet nolu kararında; "... söz konusu yetki ve takdir hakkının ancak kanunların ve diğer mevzuatın izin ve yetki verdiği ölçüde yapılması, takdir hakkının açıkça tanımlanan şekilde, eşitlik ilkesine uygun olarak ve yerinde kullanılabileceğinin açık olduğu, Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şubesinin iddia ettiği üzere yukarıda sayılan mevzuat hükümlerine göre, rehber öğretmenlerin norm kadrosunda bulunduğu okul haricinde görüşü alınmadan geçici olarak görevlendirilmelerinin mümkün olmadığı, bir öğretmenin başka bir kuruma geçici görevlendirilebilmesi için izni ve görüşünün alınarak, bulunduğu okulda norm kadro fazlası olması gerektiği, sayılan şartların birlikte gerçekleşmemesi durumunda yapılacak görevlendirmelerin hukuka uygun olmayacağı ..." açıklamasında bulunarak Rehber Öğretmenlerin isteğe bağlı olmaksızın başka bir eğitim kurumunda geçici olarak görevlendirilmenin kanuna ve mevzuata uygun olmadığı yönünde görüş bildirmiştir.


TEOG SINAVLARINDA REHBER ÖĞRETMENLER OKULDA TUTULAMAZ


Rehber Öğretmenlerin TEOG sınavında görevli olmamalarına rağmen, idarenin talimatıyla sınav süresince görev yerlerinde bulunmaları ve bu görevlerinin karşılığı ücret ödenmemesi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'na Türk Eğitim-Sen tarafından yazılan 08.12.2015 tarihli yazıya;


Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 24/12/2015 tarih ve 13316546 sayılı yazıları ile; bu görevlendirmenin 13.11.2015 tarih ve 11647868 sayılı 2015/29 Ortak Sınavlar 1.Dönem Genelgesi çerçevesinde yapıldığı, Genelgenin A bölümü 8. Maddesinin ''Ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan ) sınavların yapıldığı gün en geç saat 08:30'da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılacaklardır.'' şeklinde olduğu ve rehber öğretmenlerinde bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği şeklinde cevaplandırılmıştır.


Buna göre rehber öğretmenlerin sınav süresi boyunca, ihtiyaç bulunmamasına rağmen okulda bulunmalarına gerek olmadığı açıktır.


ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR

 

Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.

 

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR

 

İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.


Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.


Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.


Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dâhil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.


23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.


b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.


KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ

 

Diğer taraftan 23.07.1965  tarihli ve  12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz." hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.


DİLEKÇE ÖRNEGİ


Yapılan Geçici Görevlendirme İşleminin İptal Edilmesi Talebiniz İçin Görev Yaptığınız Okula Vereceğiniz Dilekçeyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.


Sendika Şubesi Tarafından İlgili Kaymakamlık Ve Valilik Makamına Yapılan Geçici Görevlendirme İşleminin İptal Edilmesi Talebini İçeren Dilekçeyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.


 Ahmet KANDEMİR

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri