26 Haziran 2019 Çarşamba
Anasayfa > HABERLER > REHBER ÖĞRETMENLER TATİL GÜNLERİNDE TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARINDA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

REHBER ÖĞRETMENLER TATİL GÜNLERİNDE TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARINDA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

04.07.2017 12:06 12 14 16 18 yazdır
Rehber Öğretmenlerin ve diğer branştaki Öğretmenlerin yaz tatilinde Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki degildir. Bu görevlendirmelerde gönüllülük esas alınmalıdır.
REHBER ÖĞRETMENLER TATİL GÜNLERİNDE TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARINDA RESEN GÖREVLENDİRİLEMEZ

İlgili mevzuatına göre, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde öğretmenlerin resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.


YAZ TATİLLERİNDE TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI KURULARAK ÖĞRENCİLERE REHBERLİK YAPILMASI İSTENMEKTEDİR


Şöyle ki;


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 24.03.2017 tarih ve 3957585 sayılı yazıları ve ekinde yer alan 2016-2017 Tercih Danışmanlığı Komisyonları Kılavuzu ile;


-Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilere ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde rehberlik yapılması ve bu süreçte verilecek tercih danışmanlığı hizmetlerinin belirlenen standartlar doğrultusunda yürütülmesi amacıyla;


-Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin görevlendirme onaylarının koordinasyon kurullarınca alınarak tercih danışmanlığı komisyonlarının oluşturulması,


-Tercih danışmanlığı komisyonlarında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücret çizelgelerinin komisyon başkanları tarafından düzenlenerek İlçe Koordinasyon Kurullarına gönderilmesi,


-Ek ders ücret çizelgelerinin İlçe Koordinasyon Kurullarınca öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okul/kurum müdürlüklerine gönderilmesi,


-Komisyonlarda görev alacak öğretmenlerin ek ders ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 207/19 nolu genelgesinin 13. maddesinde yapılan açıklamalara göre tahakkuk ettirilmesi istenmektedir.


YARIYIL VE YAZ TATİLİNDE KURUL VE KOMİSYON ÜYELİĞİ GÖREVİ İÇİN 3 SAAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENMEKTEDİR


207/19 nolu genelgesinin 13. maddesi şu şekildedir.


"13- Kararın 19'uncu maddesinde, ... öğretmenlere yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen kurul ve komisyon üyeliği görevi karşılığında ödenecek ek ders ücreti düzenlenmiştir.

...

Kurul ve komisyon üyeliği görevi için ödenecek ek ders ücretinin yalnızca yarıyıl ve yaz tatilinde bu kapsamda yürütülen çalışma sınırlılığında olduğu dikkate alınarak, yarıyıl ve yaz tatili dışındaki kurul ve komisyon üyeliği görevi için ek ders ücreti ödenmeyecektir. Rehber öğretmenlerden öğrencilere bir üst öğrenime girmeleri yönünde rehberlikte bulunmak üzere yaz tatilinde görevlendirilenler bu kapsamda değerlendirilerek, fiilen yaptıkları bu kapsamdaki görevleri karşılığında her gün için 3 saat olmak üzere ek ders ücretinden yararlandırılacaktır."


16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Kurul ve komisyon üyeliği" başlıklı 19. maddesi 2. fıkrasında ise; "(2) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir." hükümleri bulunmaktadır.


TERCİH DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARINDA GÖREVLENDİRMELER RESEN YAPILAMAZ


Bu hükümlere göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından 2016-2017 Tercih Danışmanlığı Komisyonları Kılavuzu gereğince Rehber Öğretmenler ve diğer branştaki Öğretmenler yarıyıl ve yaz tatillerinde Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında resen görevlendirilmekte ve fiilen görev yapılmak kaydıyla kurul ve komisyon üyelerine her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenmektedir.


Yarıyıl ve yaz tatillerinde Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında görev kabul etmeyenlere ise soruşturma açılacağını söylemektedirler.


Peki işin aslı nedir ve sorun nereden kaynaklanmaktadır?


Sorun Rehber Öğretmenlerin ve diğer branştaki Öğretmenlerin yaz tatilinde Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında resen görevlendirilmelerinden kaynaklanmaktadır. Görevlendirmelerin isteğe bağlı ve gönüllülük esasına göre yapılması halinde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.


Çünkü İlgili mevzuatına göre, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde öğretmenlerin resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.


Şöyle ki;


ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ KANUNLA DÜZENLENMİŞTİR


12.03.1964 tarih ve 11654 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 439 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri İle İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri İle Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ile öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmiş ve kanunun açıklaması olan 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Aylık karşılığı ders görevi" başlıklı 5. maddesi ve "Ek ders görevi" başlıklı 6. maddesi ve diğer maddeler ile girilecek dersler belirlenmiştir.


23.07.1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma Saatleri" başlıklı 99. maddesindeki; "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.


Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.


Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükümleri ile memurların çalışma saatleri tespit edilmiştir.


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Günlük Çalışma Saatlerinin Tespiti" başlıklı 100. maddesindeki; "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tespit olunur." hükümleri ile de Günlük Çalışma Saatlerinin illerde valiler tarafından tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.


ÖĞRETMENLER YAZ TATİLİ İLE DİNLENME TATİLLERİNDE İZİNLİDİRLER


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103. maddesindeki; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.


Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.


Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükümleri ile de öğretmenlerin yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayıldıkları hüküm altına alınmıştır.


ANAYASAMIZDA ANGARYA YASAKTIR


Yukarıdaki mevzuat hükümlerine göre; yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde öğretmenlerin resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Ayrıca Bu durum Anayasa'mızın 18. maddesinde yer alan "Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır." hükümlerine de aykırılık teşkil edecektir.


ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE ANGARYA YASAKTIR


İLO diğer adıyla Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye'nin imza koyduğu İLO sözleşmeleri veya diğer uluslararası sözleşmeler 1982 Anayasası'nın "Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesinde yer almaktadır.


Bilindiği üzere Anayasa'da önemli değişiklikler yapılarak kamu görevlilerine sendika hakkı açıkça tanınmış, daha sonra yapılan bir değişiklik ile de Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 22.05.2004 tarih ve 5170 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasanın 7. maddesi ile eklenen son cümle uyarınca; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır." hükümleri ile Uluslararası Sözleşmeler iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmiştir.


Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen ve bir uyuşmazlık olması halinde yasalardan önce uygulanacak olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklara ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir.


Buna göre; 13.01.2004 tarih ve 25345sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmesinin 3. maddesi (b) bendindeki; "Bu sözleşmenin amacı bakımından; "b "İşçiler" terimi, kamu çalışanları dahil olmak üzere istihdam edilen bütün kişileri kapsar." hükümlerince sözleşme metni memurları da kapsamaktadır.


23.06.1998 tarih ve 23381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşmenin 11. maddesi (b) bendindeki; "Sadece 18'den yukarı ve 45'den aşağı yaşlarda bulunan sağlam yetişkin erkekler cebri veya mecburi çalıştırmaya tabi olabilirler. Bu sözleşmenin 10 uncu maddesinde öngörülen iş türleri hariç, aşağıdaki tedbirler ve şartlar dikkate alınmalıdır.


b-Öğretmenler öğrenciler ve genel olarak idari personelin muaf tutulması;" hükümleri ile memurların cebri ve mecburi çalışmadan muaf tutulacağı kayıt altına alınmıştır.


21.12.1960 tarih ve 10686sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmenin 1. maddesi 1. fıkrasındaki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, cebri veya mecburi çalıştırmayı menetmeyi ve Hiçbir şekilde cebri veya mecburi çalıştırmaya başvurmamayı taahhüt eder." hükümleri ve 2. maddesindeki; "Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu Sözleşmeyi onayan her üyesi, bu Sözleşmenin 1 inci maddesinde tasrih edilen şekildeki cebri veya mecburi çalıştırmanın derhal ve tamamen ilgasını temin etmek üzere müessir tedbirler ittihazını taahhüt eder." hükümleri gereğince yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde öğretmenlerin resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir. Bu faaliyetlere katılımda gönüllülük esas alınmalıdır.


KANUN, TÜZÜK VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI EMİR, YERİNE GETİRİLMEZ


Diğer taraftan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun "Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları" başlıklı 11. maddesinde "...Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz..." hükmü mevcut olup bu hüküm uyarınca yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00'den sonra başlayan saatlerde öğretmenlere resen görev verilmesi görevi kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır.


Dolayısıyla Rehber Öğretmenlerin ve diğer branştaki Öğretmenlerin yaz tatilinde Tercih Danışmanlığı Komisyonlarında resen görevlendirilmeleri yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olup mevzuata aykırı olarak verilen bu görevin yerine getirilme imkânı da bulunmamaktadır.


Görevlendirmelerin isteğe bağlı ve gönüllülük esasına göre yapılması halinde herhangi bir sorun yaşanmayacaktır.


Ahmet KANDEMİR

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Kategorinin Diğer Haberleri